THÀNH TÍCH CÔNG TY

Bằng khen của Bộ Công Nghiệp năm 2004

Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2006

Huân chương lao động hạng nhất năm 2007.