Khung nhà xưởng ADIDAS

Chế tạo và lắp dựng 18 bộ khung nhà xưởng ADIDAS tại KCN Việt Nam Singapore – Bình Dương